Trao đổi quảng cáo thông qua Banner thực sự không hiệu quả trừ khi chúng ta có kinh phí rất lớn để thuê đặt quảng cáo trên một vài mạng lớn như Yahoo.com, nếu không thì sẽ lãng phí thời gian để trao đổi banner.