Cùng với tên miền, cần có 1 hosting: là nơi chứa website và cho phép website hoạt động.  Mọi website đều cần được lưu trú ở đâu đó.  1 gói hosting  bao gồm dung lượng ổ đĩa chứa website, gồm các địa chỉ e-mail và các tính năng khác cần cho website.