Có thể đưa hình ảnh vào nội dung trang web, rất dễ dàng thực hiện việc này thông qua 1 công cụ soạn thảo nội dung trang web gọi là web editor.  Hoặc thiết lập 1 thư viện ảnh thông qua 1 chức năng tạo album ảnh.