Miễn phí Hosting (Lưu trữ máy chủ)
Miễn phí bảo trì nâng cấp website định kỳ
Miễn phí backup-sao lưu dữ liệu định kỳ
Miễn phí xây dựng SEO theo chuẩn
Miễn phí tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ liên quan
Dễ dàng quản trị hệ thống
Dễ dàng mở rộng bổ sung tính năng cho hệ thống