Ubuntu

First things first, the installation of Ubuntu was very simple and straightforward. No tricky, unfamiliar feats you must overcome. For the first time Linux user
, Ubuntu is by far the easiest to start learning and also includes the most basic options which keep things simple. As you learn the operating system and desire additional features and options, they can be added separately which is great for those who are just new to the Linux scene. Most Ubuntu users are probably a little more computer literate than the average user but with a single disc install, anyone could set this operating system up. The set up process detects your hardware very well and things run smoothly. One of the driving forces to a Linux operating system is the unstable and hacker friendly Microsoft Windows. The biggest downside of Ubuntu is that there is no firewall on the system. There are solutions to work around this but this is one feature that should’ve been included. Another disappointment was the limited multimedia resources. You will probably have to look outside Ubuntu to find what you need in the multimedia department.

Fedora

This open source operating system has a strong history and has been a strong contender for awhile. Fedora has been the most consistent with stability issues which have plagued other open source operating systems. The recently added network tools
are a great addition to this product and actually include eight tools into one easy to use interface. Your multimedia options are expanded somewhat but Fedora doesn’t provide any support for non open source programs that are really common among other users. The included Helix Player is fairly simple and provides a satisfactory replacement for the average multimedia user. Fedora also lacks some of the bells and whistles and human friendliness of other open source operating systems. The security options exceed those of Ubuntu, which is a strong point for Fedora.

Up to this point, Ubuntu appears to be taking the lead in the open source operating system world with a strong backing from Dell Computers. Both operating systems are fully functional and have surprisingly strong features. If you are new to Linux operating systems, Ubuntu is probably the way to go but Fedora users have no reason to jump ship quite yet.

Ubuntu

Đầu tiên thứ nhất, việc cài đặt Ubuntu đã rất đơn giản và dễ hiểu. Không có phương pháp, feats không quen bạn phải vượt qua. Lần đầu tiên người dùng Linux
, Ubuntu là bởi đến nay các đơn giản nhất để bắt đầu học và cũng bao gồm các tùy chọn cơ bản nhất mà giữ những điều đơn giản. Khi bạn tìm hiểu hệ điều hành và mong muốn bổ sung các tính năng và các tùy chọn, họ có thể được thêm một cách riêng biệt mà là rất tốt cho những người chỉ mới đến hiện trường Linux. Hầu hết người dùng Ubuntu là một máy tính có lẽ ít nhiều biết chữ hơn người dùng trung bình, nhưng với một đĩa cài đặt duy nhất, bất cứ ai có thể thiết lập hệ điều hành này lên. Các thiết lập quá trình phát hiện phần cứng của bạn rất tốt và những điều chạy suốt. Một trong những lực lượng lái xe đến một hệ điều hành Linux là không ổn định và thân thiện hacker Microsoft Windows. Nhược điểm lớn nhất của Ubuntu là không có tường lửa trên hệ thống. Có những giải pháp để làm việc xung quanh này nhưng đây là một trong những tính năng đó nên đã được bao gồm. Một thất vọng là giới hạn nguồn tài nguyên đa phương tiện. Bạn rất có thể phải nhìn bên ngoài Ubuntu để tìm thấy những gì bạn cần trong bộ phận đa phương tiện.

Fedora

Điều này hệ điều hành mã nguồn mở có một lịch sử mạnh và đã được một contender mạnh mẽ cho một lúc. Fedora đã được nhất quán với các vấn đề ổn định đã cản khác hệ thống điều hành mã nguồn mở. Các công cụ mạng gần đây nhất
là một bổ sung tuyệt vời để sản phẩm này và trên thực tế bao gồm tám công cụ vào trong một giao diện dễ sử dụng. Đa phương tiện của bạn tùy chọn là mở rộng một chút nhưng Fedora không cung cấp bất kỳ hỗ trợ cho các chương trình mã nguồn mở không được thực sự phổ biến trong những người dùng khác. Bao gồm Helix Player khá đơn giản và cung cấp một sự thay thế thỏa đáng cho người sử dụng đa phương tiện trung bình. Fedora cũng thiếu một số các chuông và còi và thân thiện với con người của các hệ điều hành mã nguồn mở khác. Các tùy chọn bảo mật vượt quá những của Ubuntu, đó là một điểm mạnh cho Fedora.

Tính đến thời điểm này, Ubuntu sẽ xuất hiện để được đi đầu trong việc điều hành mã nguồn mở thế giới với một hệ thống ủng hộ mạnh mẽ từ Dell Máy vi tính. Cả hai hệ điều hành được đầy đủ chức năng và có tính năng đáng ngạc nhiên mạnh. Nếu bạn chưa quen với hệ điều hành Linux, Ubuntu có lẽ là con đường để đi nhưng Fedora người dùng không có lý do để nhảy tàu khá được nêu ra.

 

Chi tiết