Website 1 ngôn ngữ Tiếng Việt

Website

2 ngôn ngữ Tiếng Việt + Tiếng Anh

Đường dẫn website

http://demo1.vnfastweb.com http://demo2.vnfastweb.com

Đường dẫn quản trị website

http://demo1.vnfastweb.com/adm http://demo2.vnfastweb.com/adm

Tài khoản quản trị

username/password = editor/editor uername/password = editor/editor

Chức năng

Xem Xem
 
 
 
 
  Xem Xem